Slová, pojmy a definície

20. ledna 2011 v 15:19 | Labradorka |  Rady - ostatné

Slová, pojmy a definície

rasizmus - je diskriminačná teória, ktorá hlása nerovnocennosť ľudských rás. Predpokladá fyzickú a duševnú nerovnosť ľudských plemin (rás) a rozhodujúci vplyv rasových odlišností na históriu a kultúru ľudstva. Pracuje s predstavou, že ľudstvo je rozdelené na vyššie a nižšie, menejcenné rasy.Rasizmus je obvykle je spojený s genocídou, vyhladzovaním menejcennej rasy nadradenou. Jedná sa o spoločenský konštrukt, predsudok, presvedčenie, ktoré sme získali výchovou a ktoré môžeme zmeniť. Spravidla sa spája s nejakou ideológiou ako patriotizmus alebo nacionalizmus, teda lásku k vlasti spájame s odstránením nejakej inej rasy alebo národa. Priaznivé podmienky našiel rasizmus za nacistického režimu v Nemecku.
Atribúty rasy:
- biologický - rasy ľudí sa delili podľa biologických znakov ako tvar lebky, rast vlasov, farba pleti, postava...
- kultúrny - rasy ľudí si vytvorili špecifické kultúrne vzory

rasa - skupina ľudí, vyznačujúca sa určitými znakmi (farbou pokožky, vlasov, tvarom očí, lebky...), ktoré vznikli v ranom období ľudstva. Rozoznávame tri rasy: kaukazoidná, mongoloidná a negroidná
Rasa je však termín, ktorý sa v odbornej terminológii prestáva používať ako prekonaný, nefunkčný a nehumánny! V dejinách ľudstva boli opakovane zneužité poznatky o bádaní ľudských rás k ovládaniu a ponižovaniu skupín obyvateľstva. Boli účelovo získavané "vedecké poznatky" k ospravedlňovaniu ukrutností, mučenia, zneužívania nevinných ľudí, k legalizácii vyvražďovania celých národov a národností. Expanzívny národ vyhlásil iný za "menejcenný", zakrývajúc tak svoje ekonomické, strategické, vojenské záujmy.
Rasizmus je i napriek tomu ďalej používaný termín. Nachádza odozvu v nevedomosti, neznalosti, neochoty meniť svoje postoje, zamyslieť sa nad svojím konaním.
Pojem rasy je ťažké uplatniť na individuálneho jedinca. V skutočnosti sa za ním skrýva strach z druhých, neznámych ľudí a vybíjanie neospravedlniteľnej agresivity na nevinných obetiach.
Je nehumánne deliť ľudí na rasy, lebo všetci ľudia sme jednej rasy - ĽUDSKEJ RASY

rasová diskriminácia - rozlišovanie, vylučovanie, obmedzovanie alebo znevýhodňovanie, založené na rase, farbe pleti alebo na národnostnom alebo etickom pôvode, ktorého cieľom alebo následkom je znemožnenie alebo obmedzenie uznania a užívania ľudských práv a slobôd na základe rovnosti
http://www.pramen.info/c/1742/odpustenie-icast.htm
predsudok - fixovaný, dopredu sformovaný postoj, obvykle negatívny alebo hostilný a zameraný na určitú spoločenskú skupinu
súd, ktorý sa pôvodne pokladal za pravdivý, preto sa používa k ďalšej dedukcii. Predsudok môže mať brzdiaci účinok, alebo môže poznanie podnecovať

xenofóbia - strach z cudzieho (z gréc. xénos - prichádzajúci a fóbos - strach, úzkosť)
"Tí ľudia sa boja. Nerobia vôbec nič. Len sa dívajú a sú ticho a možno sa aj modlia, aby sa nič nestalo, ale nezasahujú. Neurobili nič, keď mne a deťom nadávali v autobuse do všetkého možného. Nič, keď o priateľkinom synčekovi vraveli, že je gibon, a iné strašné invektívy - má 5 rokov a je fantastický malý človek. Neurobili nič ani keď kopali do Afričana v 90tke, nezasiahli ani pri útoku pri zimnom štadióne. Prečo? Lebo sa boja!"

Pozitívne prístupy k menšinám a iným etnikám a národnom

multikulturalita
- vytvorenie priateľského prostredia a vzájomného rešpektu pre spolužitie ľudí rôznych etník a národností. Vychádza z predpokladu, že všetky kultúry majú vzájomne porovnateľnú hodnotu a sú si rovné a že spolužitie nositeľov rôznych kultúr vedie k vzájomne plodnému obohateniu
sociálna tolerancia - stupeň vzájomnej sociálnej znášanlivosti, vzájomného rešpektovania sa, ktoré vo svojich praktických dôsledkoch vyúsťuje do sociálneho zmieru. Sociálna tolerancia vylučuje používanie násilných prostriedkov voči sociálne odkázaným, postihnutým a pod. Konkrétnym prejavom sociálnej tolerancie je sociálny konsenzus medzi individuálnymi, skupinovými a spoločenskými záujmami
tolerancia - postoj, ktorý každému dáva možnosť vyjadrovať svoje názory, postoje, odlišné od názorov druhých

Neutrálne a negatívne prístupy, ak sú konané násilne

asimilácia - úplné prispôsobenie sa jedinca alebo skupiny, či už presídlencov alebo národnostnej menšiny, ktoré vedie k strate pôvodnej etnickej identity; dochádza potom k úplnému splynutiu s majoritnou spoločnosťou. K asimilácii prichádza buď prirodzenou cestou, bez nátlaku, najčastejšie v prostredí slabej koncentrácie príslušníkov daného etnika, poznáme však aj asimiláciu nútenú, nedobrovoľnú, organizovanú mocenským aparátom

diskriminácia - poškodzovanie, popieranie a obmedzovanie práv jednotlivcov i celých skupín obyvateľstva v najrôznejších oblastiach života. Spravidla sa jedná o menšiny odlišné nábožensky, národnostne, kultúrne, jazykovo alebo farbou kože
- zvláštny prípad diferenciácie, kedy sú popierané normatívne zásady rovnosti, rovnakého zaobchádzania so všetkými členmi určitého sociálneho útvaru. Konkrétne prejavy diskriminácie môžu mať politické zámery, národnostné, minoritné, xenofobické, sexuálne a pod. Sociálna diskriminácia je taký prípad sociálnej diferenciácie, keď sú popreté zásady rovnosti a platnosti sociálnych noriem pre všetkých členov sociálnych útvarov. Je to neoprávnené rozlišovanie jedincov, skupín na základe príslušnosti k určitej sociálnej alebo biologickej kategórii. O diskriminácii hovoríme vtedy, keď ide o zvýhodňovanie jedných pred druhými. Východiská a určenia práv obsahujú: Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európska sociálne charta, Ústava SR, Generálna dohoda, kolektívne zmluvy, Zákonník práce atď. Rozlišujeme aj medziskupinovú diskrimináciu - stanovenie rozdielov medzi vlastnou a inou skupinou; jej najčastejším prejavom je tendencia pozitívne hodnotiť vlastnú skupinu

segregácia - oddeľovanie, rozdeľovanie, diskriminačná prax a pod. Označenie procesu osídľovanie a usídľovania ľudí, ktorí majú sociálne alebo iné podobné charakteristiky. Rozlišuje sa segregácia časová, sídelná, dobrovoľná, vynútená

šikanovanie - konanie, ktorým jedna osoba alebo viac osôb spôsobuje iným príkorie, núti ich k ponižujúcim úkonom, násilím obmedzuje ich slobodu a pod.

genocída - pripravený a vzájomne prepojený plán rôznych akcií, ktoré vedú k zničeniu základov života určitých skupín obyvateľstva s cieľom ich vyhladiť; úmyselná činnosť proti rasovej, etnickej, náboženskej skupine, ktorá vedie k ich úplnej alebo čiastočnej likvidácii. Prejavy môžu mať formu hromadného zabíjania, zabránenia pôrodov, presuny detí do iných skupín a pod.

holocaust - označenie prenasledovania a vyhladzovania Židov počas druhej svetovej vojny
cry

minorita - v širokom zmysle početne malá časť určitého spoločenského celku. Minorita je skupina osôb, ktoré sú v niektorých spoločnostiach pre svoje fyzické, kultúrne, životné charakteristiky odlúčené od ostatných. Zaobchádza sa s nimi odlišne a nerovne, čím sa považujú za predmet kolektívnej diskriminácie. Status minority tu so sebou nesie vylúčenie na plnom podieľaní sa na živote spoločnosti. Z úzkeho ponímania minorít (národnostné, etnické) sa prešlo na širšie ponímanie a pod minoritami chápeme aj imigrantov, homosexuálov, bezdomovcov, a pod.

maďarská etnická minorita - na základe sčítania ľudu, domov a bytov v roku 1991 žilo na Slovensku 567296 príslušníkov maďarskej menšiny, čo tvorí 10,8 % slovenského obyvateľstva. V roku 1950 to bolo 354532, t.j. 10,3%. Maďarská menšina je sústredená v 13 okresoch južného Slovenska. V dvoch okresoch (Dunajská Streda a Komárno) tvorí viac ako 70% obyvateľstva, v ďalších šiestich od 30 do 50%

rómska etnická minorita - Slovensko sa relatívnym počtom Rómov radí na jedno z prvých miest na svete. Prirodzený prírastok Rómov je v porovnaní s prirodzeným prírastkom majoritnej spoločnosti niekoľkonásobne vyšší (roku 1980 takmer 5 krát vyšší). Pri sčítaniach ľudu v roku 1921 bolo zaznamenaných 7286 Rómov, v roku 1930 celkom 26956 Rómov. Na základe sčítania ľudu, domov a bytov v roku 1991 ich žilo na Slovensku 80627. Podľa údajov národných výborov z roku 1989 žilo na Slovensku 253943 Rómov, t.j. 4,8%. S nedokončenou základnou školou bolo vyše 60% rómskej populácie, len 13,5% mužov a 3,4) žien malo ukončené učňovské vzdelanie, okolo 1% malo vyššie vzdelanie. Postupy centrálnych orgánov štátnej správy v riešení tzv. rómskej otázky možno zatriediť do troch koncepcií: 1. sociálna asimilácia, 2. riadený rozptyl a 3. integrácia Rómov. Odhaduje sa, že na svete žije asi 10 miliónov Rómov, z toho v Európe 4-5 miliónov

utečenec - cudzinec, ktorý sa nachádza mimo svojej vlasti a ktorý má v štáte, ktorého je štátnym občanom odôvodnený strach z prenasledovania. Status utečenca môže byť priznaný cudzincovi, ktorý má v štáte, ktorého je občanom odôvodnený strach z prenasledovania z dôvodov príslušnosti k rase, náboženstvu, národnosti, politickému presvedčeniu, alebo príslušnosti k určitej spoločenskej skupine. Status utečenca môže byť priznaný z dôvodov ochrany ľudských práv alebo z humanitárnych dôvodov. Utečenec má priznané práva platné pre občanov danej krajiny s výnimkou volebného práva, brannej povinnosti a zvláštnych úprav pre cudzincov

migrácia - označenie pre geografický pohyb jedincov alebo skupín, premiestnenie istej osoby z východiskového miesta do miesta určenia. Osoby, ktoré sa premiestňujú, sa nazývajú migranti. Rozlišujú sa: dobrovoľné a nútené

emigrácia - nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie sa z vlasti do inej krajiny z hospodárskych, politických, náboženských alebo iných dôvodov. Napr. v rokoch 1850-1940 sa zo Slovenska do zámoria a európskych štátov vysťahovalo 1,1 milióna ľudí. Z územia Slovenska boli po druhej svetovej vojne tri vlny emigrácie

fašizmus - politický smer pravicovo, konzervatívne a nacionalisticky orientovaného hnutia politických strán (v Nemecku za vedenia Adolfa Hitlera a v Taliansku Mussoliniho) s metódami totalitarizmu, diktatúry, násilia

neofašizmus - súčasná ideológia, ktorá sa po 2. Svetovej vojne snaží obnoviť fašizmus

nacionalizmus - vedomie príslušnosti k určitému národu, ale i ideológia a politika, ktorá sleduje záujmy národa, bojuje proti cudzej nadvláde, centralistickej moci; ideológia, povyšujúca národ na absolútno, zdôrazňujúca a slepo oslavujúca národný cit

nacionálšovinizmus - vyhrotený nacionalizmus, ktorý sa prejavuje v prepiatej nenávisti k iným národom a v ich prenasledovaní

nacizmus - nemecký nacionálne fašizmus, šíriaci nenávisť proti iným národom, rasám

neonacizmus - nacizmus obnovený po 2. Svetovej vojne

patriotizmus - láska k vlasti alebo rodnému kraju, vlastenectvo

propaganda - vedomé a zámerné snaženie sa o ovplyvňovanie ľudského konania manipuláciou tvrdení. Potrebné je rozlišovať medzi propagandou a agitáciou. Propagandou sa pôsobí dlhodobejšie na viacero osôb tlačou, televíziou, rozhlasom a agitáciou sa získavajú pre jednu alebo viacero ideí., názorov a doktrín pôsobiacich na ovplyvňovanie myslenia, citov, postojov, názorov. Propaganda je súčasťou komunikačnej sústavy, je determinovaná cieľmi a hodnotovým systémom príslušnej spoločnosti

totalita - násilná, vynútená, nadiktovaná jednota

trest - vyrovnávanie, pomsta, potrestanie. Z právneho hľadiska je trest sankciou, ktorá vyplýva z trestného zákonníka a súd ju uvaľuje na jedinca, aby potrestal prestúpenie zákona

trestný čin - narušenie noriem spolužitia v občianskej spoločnosti. Trestným zákonom
je definovaný ako nebezpečný čin pre spoločnosť, ktorého znaky sú uvedené v paragrafovom znení zákona

trestný čin proti ľudskosti - znenie trestných činov proti ľudskosti je uvedené v trestnom zákone. Patria sem: genocída, podpora a propagácia fašizmu alebo podobného hnutia, používanie zakázaných bojových prostriedkov, krutosti, plienenia a zneužívanie označenia Červeného kríža

Znaky, skratky

14 - číslovka skrýva 14 slov anglickej vety, za ktorú bol jej autor rasista David Lane odsúdený v roku 1985 v USA na 190 rokov väzenia. Slovenský preklad: "My musíme chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí"
18 - kryptogram iniciálok Adolfa Hitlera: prvé a ôsme písmeno v abecede
88 - fašistický pozdrav Heil Hitler, osmička skrýva ôsme poradie písmena H v abecede
RAHOWA - skratka Racial Holly War, teda Svätá rasová vojna
ZOG - Zioninist occupation government, teda Židovská okupačná vojna, skratka ultrapravicových extrémistov

matka tereza


sloboda - stav bytosti, ktorá koná len zo svojej vôle a nezávisle od akéhokoľvek vonkajšieho donútenia. Schopnosť a možnosť človeka byť samostatnou, tvorivou, iniciatívnou osobnosťou. Schopnosť byť plne zodpovedným za svoje skutky. Slobodne súdi, koná osoba, ktorá vedome, podľa požiadaviek zhody s pravdou či rozumom realizuje to, čo považuje za zodpovedajúce svojej vlastnej prirodzenosti. V existencionalizme je sloboda konštitutívnym momentom bezprostrednej ľudskej skutočnosti. Jedinec musí objavovať svoje vlastné hodnoty. V politickom chápaní sa rozlišujú slobody ako sloboda pohybu, sloboda prejavu, svedomia, myslenia, náboženstva, zhromažďovania s pod. Sloboda náboženského vyznania a svedomia je právo vyznávať náboženstvo, meniť ho alebo byť bez vyznania. Je to právo prejavovať vieru, združovať sa a z dôvodu náboženstva odmietnuť vojenskú službu. Mať možnosť z pozície vlastného svedomia hodnotiť, správať sa a konať. Sloboda prejavu je právo každého človeka vyjadrovať písmom, slovom, obrazom a inými prostriedkami svoje názory a prijímať a šíriť idei a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Sloboda združovania je právo každého človeka slobodne sa zdržovať s inými v spolkoch, spoločnostiach, zakladať politické strany a pod. Obmedziť toto právo je možné len v zákonom stanovených prípadoch (napr. zaistenie bezpečnosti štátu, jeho občanov). Sloboda zhromažďovania je právo každého človeka pokojne sa zhromažďovať. Obmedziť ho možno len v zákonom stanovených prípadoch (napr. k ochrane práv druhých). Sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby je právo každého človeka v medziach zákona na slobodnú vedeckú a umeleckú tvorbu a prezentovanie jej výsledkov. Akademické slobody a práva sú také, ktoré členom akademickej obce zaručujú na vysokých školách slobodu vedeckého skúmania a zverejňovania výsledkov, slobodu umeleckej tvorby, právo vyučovať a učiť sa, právo na rôzne filozofické názory a náboženské vyznanie a právo ich šíriť

trauma - narušenie psychickej integrity poranením, chorobou alebo extrémne intenzívnym prežitkom, narušenie prirodzených obranných mechanizmov. Trauma potom vyvoláva neurózy a emotívne prežitky sa nemôžu prejavovať normálnym spôsobom. Bezprostredná reakcia na psychickú traumu je šok


POUŽITÁ LITERATÚRA:
Štefan Strieženec: Slovník sociálneho pracovníka, vydavateľstvo AD, Trnava 1996
Tatjana Šišková: Výchova k tolerancii a proti rasizmu, Portál, Praha 1998

ZDROJ

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Janča, tvé ♥SB♥ Janča, tvé ♥SB♥ | Web | 21. ledna 2011 v 8:35 | Reagovat

Ahojky, obíhám! Zajímavý článek :-)!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.