Bolívia Mystička Catalina Rivas - zázrak svätej omše

16. února 2011 v 10:29 | Labradorka |  ZPV - Poučné

Svätá omšaMystička Catalina Rivas
Pán Ježiš povedal smutným hlasom
Počula si jej modlitbu? Ani raz nepovedala, že ma miluje
ZLE SOM MYSLELA O ČLOVEKU A BOH MI POVEDAL...... VIAC


Milovaní. Rozhodli sme sa Vám priniesť ukážky z diela súčasnej mystičky Cataliny Rivas. V tejto prvej časti Vám ponúkame tajomstvo a zázrak sv. omše, ako ich mystičke ponúkla Najsvätejšia Panna Mária a náš milovaný Pán Ježiš.

Catalina Rivas žije v Cochabambe v Bolívii. V prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia si ju Ježíš vyvolil, aby skrze ňu predával svetu svoje posolstvá lásky a milosrdenstva. Nazýva ju "svojou sekretárkou" a ona zapisuje to, čo jej Ježiš diktuje. Odborníci nemajú vysvetlenie, ako mohla v krátkej dobe 15 dní napísať tri husto popísané zošity. Ešte viac prekvapila ich hlboká duchovná krása. Catalina nemá ani stredoškolské, ani teologické vzdelanie.
Najhlbšie teologické pravdy sú vyjadrené s obdivuhodnou prostotou a bezprostrednosťou. Všetky jej zápisky boli zhromaždené do ôsmich kníh, ktoré obdržali 2. apríla 1998 Imprimatur arcibiskupa v Cochabambe Mons. René Fernadeza Apaza. Arcibiskup v tomto dokumentu uviedol: "Čítali sme knihy Cataliny Rivas a sme si istí, že ich jediným zmyslom je viesť nás po ceste autentickej spirituality, prameňom ktorej je evanjelium Ježiša Krista. (...) Preto schvaľujem ich tlač a šírenie a doporučujem ich ako texty pre rozjímanie a duchovnú orientáciu, aby získali mnoho plodov pre Pána, ktorý nás volá, aby sme sa usilovali o spásu duší a ukázali im, že On je Boh živý a pravý, plný lásky a milosrdenstva."

Od roku 1994 je Catalina Rivas nositeľkou stigiem, ktoré sa otvárajú vždy na Veľký piatok. Lekári boli osobne svedkami jej veľkého utrpenia, ale jej rany sa na ďalší deň opäť uzavreli lekársky nevysvetliteľným spôsobom. O Cataline Rivas sa prorocky zmieňuje už sv. Ján Bosco.
Keď som na slávnosť Zvestovania vstúpila do kostola, arcibiskup a kňaz vychádzali zo sakristie.


http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/August/Panna-Maria-Kralovna.html
Matka Božia mi povedala sladkým ženským hlasom: "Dnes je deň, keď dostaneš ponaučenie. Chcem, aby si sa dobre stíšila, aby si sa o to, čo prežiješ, mohla podeliť s celým ľudstvom."
Prvá vec, ktorú som si všimla, bol zbor krásnych hlasov, ktoré spievali z diaľky. Chvíľami sa hudba blížila a potom vzďaľovala ako šum vetra. Arcibiskup začal svätú omšu, a keď dospel k úkonu ľútosti.


Pros Pána z hĺbky duše, aby ti odpustil hriechy, ktorými si ho urazila. Tak sa budeš môcť dôstojne zúčastniť na veľkom privilégiu, akým je svätá omša."


Pomyslela som si: "Som predsa v stave milosti, včera som sa vyspovedala."Myslíš, že si od včerajška Pána v ničom neurazila? Dovoľ, aby som ti pripomenula niekoľko vecí.

A ty hovoríš, že si Boha nezranila? Prišla si na poslednú chvíľu, keď už celebrujúci vychádzal, a chceš sa zúčastniť svätej omše bez predchádzajúcej prípravy.... ( svedomie "Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukazoval milosrdenstvo." ODPUSTENIE A PROSIT O ODPUSTENIE KOMU SME UBLIZILI (Jak 2, 13)


Prečo všetci prichádzate až na poslednú chvíľu? Máte prísť skôr, modliť sa, aby vám Pán zoslal Ducha Svätého, aby vás obdaril pokojom a očistil vás od ducha tohto sveta, od vašich nepokojov, problémov a roztržitostí. On vás urobí schopnými, aby ste mohli prežívať tieto tak sväté okamihy. (...) To je predsa ten najväčší zázrak. Prišli ste prežiť okamih, kedy vám najvyšší Boh dáva svoj najväčší dar, a vy si to neviete vážiť."

Keď zaznelo Sláva na výsostiach Bohu, Matka Božia povedala: "Veleb a blahoslav z celej svojej lásky Najsvätejšiu Trojicu a uznaj, že si jedným z jej stvorení.
Začala liturgie slova a Presladká Panna Mária mi prikázala, aby som opakovala po nej: Pane, dnes chcem počúvať Tvoje slovo a prinášať veľa ovocia. Prosím, aby Tvoj Duch očistil moje srdce, aby v ňom Tvoje slovo rástlo a rozvíjalo sa."

Potom Najsvätejšia Panna povedala: "Chcem, aby si rozjímala o čítaniach i o homílii. Pamätaj si, že to, čo hovorí Písmo, sa nevracia, dokiaľ nevydá plody.

Ak budeš pilne počúvať, časť z toho, čo budeš počuť, v tebe zostane. Musíš sa snažiť, aby si si celý deň pripomínala tie slová, ktoré na teba zapôsobili. Niekedy to môžu byť dva verše, inokedy čítanie celého evanjelia a niekedy len jediné slovo. Vychutnávaj ich počas dňa a stanú sa časťou teba. Život sa zmení, ak dovolíme, aby Božie slovo premieňalo našu dušu."

Pri obetovaní Matka Božia povedala: Modli sa takto: "Pane, obetujem sa ti taká, aká som, všetko, čo mám a čo môžem. Všetko vkladám do Tvojich rúk. Všemohúci Bože, pre zásluhy Tvojho Syna, premeň ma. Prosím Ťa za svoju rodinu, za všetkých ľudí, ktorí bojujú proti nám, za tých, ktorí sa zverili do mojich modlitieb.

Zrazu začali z lavíc vstávať postavy, ktoré som predtým nevidela. Vyzeralo to, akoby z najbližšieho susedstva každej osoby v katedrále povstala iná osoba a chrám sa rýchlo zaplnil mladými, krásnymi ľuďmi.Dívaj sa, to sú anjeli strážni každej z týchto osôb, ktoré sú v kostole. Tvoj anjel strážny odnáša tvoje dary a tvoje prosby pred Pánov oltár.

Časť z nich niesla akoby zlatú misku s niečím, čo žiarilo čistým zlatým svetlom. Najsvätejšia Panna mi povedala: "To sú anjeli tých, ktorí obetujú svätú omšu na mnoho úmyslov a ktorí sú si vedomí, čo to znamená sláviť svätú omšu. Oni majú Pánovi čo dať. Obetuj v tomto okamihu Pánovi samu seba. (...) Daruj mu svoje bolesti, nádeje, smútky, radosti a prosby.
Boli oblečení do belostných šiat. Všetci šli do hlavnej lode a potom smerom k hlavnému oltáru.Pamätaj, že svätá omša má nekonečnú cenu. Preto buď štedrá v obetovaní i v prosbách."
Za prvými anjelmi šli tí, ktorí mali ruky prázdne. Matka Božia mi povedala: "To sú anjeli tých, ktorí sú tu prítomní, ale nikdy nič neobetujú. Nemajú záujem prežívať každý okamih svätej omše a nemajú dar, ktorý by chceli priniesť na oltár."

Na konci sprievodu boli anjeli, ktorí boli veľmi smutní, mali ruky zopäté k modlitbe, ale sklopený zrak.

To sú anjeli strážni tých, ktorí prišli len z povinnosti, bez túžby zúčastniť sa svätej omše. Anjeli sú smutní, pretože nemajú, čo by zložili na oltár okrem svojich modlitieb.
Nezarmucuj svojho anjela strážneho. Pros o mnoho, ale nielen pre seba, pre všetkých. Pamätaj, že obeť, ktorá sa Pánovi najviac páči, je celopal, keď obetuješ Pánovi seba samu, aby ťa Pán mohol premeniť skrze svoje zásluhy.

Čo môžeš obetovať sama za seba? Ničotu a hriech. Otcovi sa páčia tie obety, ktoré sú spojené so zásluhami Ježiša Krista."

Po skončení prefácie (podstatná časť eucharistickej modlitby - pozn. red.) veriaci spievali "Svätý, svätý...". Všetko za celebrantom zmizlo a po jeho ľavej strane sa objavili tisíce anjelov. Boli oblečení do tuník. Všetci pokľakli s rukami zloženými k modlitbe, klaňali sa, vzdávali Pánovi česť. Bolo počuť krásnu hudbu, akoby mnoho zborov spievalo: Svätý, svätý, svätý.http://www.omsa.spolocenstvomajak.sk/

V okamihu premenenia, zázrak nad zázraky. Za arcibiskupom sa objavil veľký zástup. Boli oblečení ako anjeli. Ich tváre žiarili radosťou. Mohlo by sa zdať, že to boli ľudia rôzneho veku, ale tváre mali všetci šťastné. Všetci pokľakli. Matka Božia povedala: "To sú všetci svätí a blahoslavení. Sú medzi nimi duše tvojich príbuzných, ktoré sa už tešia z nazerania na Boha."Potom som zbadala Matku Božiu, ako kľačí napravo krok za celebrantom. Dívala sa so zopätými rukami s úctou na celebranta.

Odtiaľ mi ticho povedala: Udivuje ťa, že ma vidíš za arcibiskupom? Tak je to správne.
So všetkou láskou, akú mi môj Syn dal, nikdy mi nedal dôstojnosť kňaza - dar kňazstva sprítomňovať denne eucharistický zázrak. Preto mám hlbokú úctu ku kňazom a k zázraku, aký Boh uskutočňuje ich službou. Preto musím kľačať tu za nimi."
Pred oltárom sa objavili tiene ľudí v šedých farbách s pozdvihnutými rukami. Panna Mária povedala: "To sú blahoslavené duše v očistci, ktoré čakajú na vaše modlitby, aby sa naplnilo ich očistenie.

Neprestávajte sa za ne modliť. Ony sa modlia za vás, ale nemôžu sa modliť za seba. Modlite sa, aby mohli byť s Bohom a tešiť sa večne v jeho prítomnosti." Mária dodala: "Vidíš, že som celý čas tu. Ľudia ma hľadajú na miestach, kde som sa zjavila. To je dobré pre milosti, ktoré tam obdržia. Ale počas žiadneho zjavenia, na žiadnom inom mieste nie som viac prítomná než pri svätej omši. Tu ma vždy nájdeš - pri päte oltára, kde sa slávi Eucharistia. Pri päte svätostánku zotrvávam s anjelmi, pretože vždy zotrvávam pri Ježišovi.

Pomysli, že sú ľudia, ktorí sú v tomto okamihu roztržití a bavia sa. S ľútosťou musím povedať, že sú ľudia, ktorí stojí so založenými rukami, akoby Pán bol niekto, kto im je rovný. Povedz všetkým ľudom, že človek nie je nikdy viac človekom, než keď padá pred Bohom na kolená.
Celebrant vyslovil slova premenenia. Aj keď bol človekom normálneho vzrastu, náhle začal rásť a naplnil sa nadprirodzeným svetlom, ktoré nadobúdalo zvláštnu silu okolo jeho tváre. Preto som nemohla vidieť jeho rysy.

Keď pozvihol Hostiu, mal na rukách znaky, ktoré žiarili svetlom.


jesus
Bol to Pán Ježiš! Hostia začala rásť a stala sa veľkou. Bola na nej tvár Ježiša, ktorý sa díval na svoj ľud. Chcela som skloniť hlavu, ale Mária mi povedala: "Nedívaj sa dole. Zahľaď sa na neho a opakuj slová z Fatimy: »Pane, verím, klaniam sa Ti. Dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím Ťa o odpustenie za tých, ktorí neveria a neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.« Povedz mu, ako veľmi ho miluješ a klaňaj sa Kráľovi kráľov."
Zdalo sa mi, akoby som bola jedinou osobou, na ktorú sa pozerá z veľkej Hostie, ale porozumela som, že sa s tak bezmedznou láskou díva na každú osobu. Keď celebrant položil Hostiu na oltár, nadobudol opäť normálne rozmery.

Keď vyslovil slova premenenia vína, zbadala som Ježiša ukrižovaného: mohla som hľadieť na jeho tvar, zranené ramená a rozdrásané telo. Na pravej strane hrude mal ranu, z ktorej vytekala krv a niečo ako voda, ale bolo to niečo žiariace. Vyzeralo to ako lúče svetla, ktoré smerovali k veriacim.To je zázrak zázrakov. Pán nie je spútaný ani časom, ani priestorom. V okamihu premenenia je celé spoločenstvo pri päte kríža na Kalvárii vo chvíli ukrižovania." To čo sa deje vo chvilí premenenia " toto je moje telo ktoré sa betuje za vás" sa deje to isté čo vo chvíli ukrižovania.Keď sme sa mali modliť Otče náš,

Prehovoril ku mne Pán Ježiš prvýkrát:

"Počkaj, chcem, aby si sa modlila z najhlbšieho vnútra, z akého vôbec môžeš volať.

Pripomeň si osoby, ktoré ťa v živote najviac zranili a spôsobili ti najväčšiu krivdu, aby si ich mohla objať a povedať im: »V mene Ježiša Krista vám odpúšťam a prajem vám pokoj.

V mene Ježiša Krista prosím, aby ste mi odpustili a priali mi pokoj.« Ak si tá osoba zasluhuje pokoj, obdrží ho.

Ak sa pre neho nedokáže otvoriť, vráti sa do tvojho srdca. Ale nechcem, aby si obdržala alebo ponúkala pokoj, ak nie si schopná odpustiť a zakúsiť najskôr pokoj vo svojom srdci.

Mysli na to, čo robíš. Ak môžeš odpustiť, ale nedokážeš zabudnúť, kladieš prekážky Božiemu odpusteniu. Hovoríš: Odpúšťam len tak, ako som schopná odpúšťať, nič viac."
Nadišiel okamih svätého prijímania.

Keď arcibiskup prijal sväté prijímanie, Matka Božia mi povedala: "Opakuj za mnou: Pane, požehnaj kňazom, očisti ich, miluj ich, staraj sa o nich, pomáhaj im svojou láskou." Ľudia začali vychádzať z lavíc a pristupovať k svätému prijímaniu.
Dobrotivý Pán mi povedal: Počkaj chvíľu, chcem, aby si niečo videla." Vnútorný impulz obrátil moju pozornosť k jednej osobe, ktorá sa pred svätou omšou spovedala. Keď kňaz položil svätú Hostiu na jej jazyk, túto osobu zachvátilo svetlo, ktoré postupne zaplavilo celú jej postavu.
Dobrotivý Pán mi povedal:


"Hľa, ako sa radujem, keď objímam dušu, ktorá prichádza s čistým srdcom, aby ma prijala.

Ježišov hlas bol hlasom šťastnej osoby. Keď som šla prijať sväté prijímanie, povedal mi: "Posledná večera bola okamihom najväčšej blízkosti so mnou.
V tej hodine som ustanovil niečo, čo by v ľudských očiach mohlo byť pokladané za najväčší omyl: stal som sa väzňom lásky, keď som ustanovil Eucharistiu. Chcel som zostať s vami až do konca sveta, pretože moje láska nemohla zniesť, aby ste boli sirotami, vy, ktorých milujem viac než vlastný život." Keď som sa vrátila na miesto, Pán mi povedal: Počúvaj! O chvíľu som započula modlitbu ženy predo mnou, ktorá práve prijala sväté prijímanie.nebo


Pán Ježiš povedal smutným hlasom: Počula si jej modlitbu? Ani raz nepovedala, že ma miluje.

Ani raz mi nepoďakovala za dar, ktorý som jej dal, keď som tak ponížil svoje božstvo, aby som ju pritiahol k sebe.

Ani raz nepovedala: »Ďakujem Ti, Pane! Boli to len samé litánie prosieb. A tak to robia skoro všetci, ktorí ma prijímajú.

Z lásky som umrel a vstal z mŕtvych. Z lásky čakám na každého z vás, z lásky s vami zostávam. (...) Ale vy si neuvedomujete, že potrebujem vašu lásku. V tejto pre dušu tak vznešenej chvíli som žobrákom lásky."

Keď mal celebrant udeliť požehnanie, Matka Božia mi povedala: "Daj pozor, robíš akési divné znamenie namiesto znamenia kríža. Pamätaj, že toto požehnanie môže byť tým posledným, ktoré dostávaš z kňazských rúk. Keď vyjdeš z kostola, nevieš, či budeš mať ešte príležitosť obdržať požehnanie od iného kňaza. Tieto posvätené ruky udeľujú požehnanie v mene Najsvätejšej Trojice. Rob preto znamenie kríža s úctou, akoby malo byť posledné v tvojom živote."
Ježíš ma prosil, aby som s ním po svätej omši niekoľko minút zostala. "Nevychádzaj rýchlo, keď svätá omše skončí. Zostaň na chvíľu v mojej spoločnosti, raduj sa z nej a dopraj mi, aby som sa mohol radovať z tvojej spoločnosti."

Spýtala som sa ho: "Ako dlho zostávaš s nami po svätom prijímaní?

Odpovedal mi: "Tak dlho, dokiaľ ty chceš zostať so mnou. Ak sa mi budeš prihovárať celý deň, budeš sa na mňa obracať pri plnení svojich povinností, budem ťa počúvať.
Ja som s tebou vždy, to len ty ma opúšťaš. Vychádzaš po omši von a myslíš, že povinnosť skončila. Nemyslíš na to, že by som chcel zdieľať tvoj rodinný život aspoň v deň Pána. (...) Viem všetko, čítam najskrytejšie tajomstvá ľudských sŕdc a úmyslov. Ale radujem sa, keď so mnou hovoríš o svojom živote, keď mi dovoľuješ, aby som sa ho zúčastňoval ako člen rodiny alebo ako najbližší priateľ.

jesus
Koľko milostí človek stráca, že mi nedopriava miesto vo svojom živote!"
Ježíš mi povedal: "Mali by ste v cnostiach prevyšovať anjelov a archanjelov, pretože oni nemajú to potešenie prijímať ma ako pokrm. Oni majú len kvapky milostí, a vy máte celý oceán."
Inokedy mi Ježíš povedal s bolesťou, že ľudia sa s ním stretávajú len zo zvyku. Tato rutina spôsobuje, že niektorí sú celkom ľahostajní a vlažní, že nemajú Ježišovi čo povedať. Povedal mi, že je i mnoho zasvätených osôb, ktoré stratili svoje nadšenie pre to, byť zamilovaný do svojho Pána, a chápu svoje poslanie ako zamestnanie.
Hovoril tiež o ľuďoch, ktorí ho prijímajú celkom bez ovocia. Prijímajú každý deň. Trávia niekoľko hodín v modlitbách, ale v ich živote sa neuskutočňuje žiadna premena, náprava... sú celkom nečinní
Dary, aké prijímame v Eucharistii, by mali prinášať ovocie obrátenia, rastu v cnostiach a v skutkoch milosrdenstva.
Z Miłujúcie srdce 4/2006
preložil J.M.
prevzaté contatto.ic.cz
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Janča Janča | Web | 16. února 2011 v 13:32 | Reagovat

Zajímavý článek:)!
Jinak obíhám affs.

2 Catie~ Catie~ | Web | 17. února 2011 v 13:26 | Reagovat

ahojky :) tak desing jsme ti udělala protože jsme nikam nejeli ;) doufám že se ti aspoň trochu bude líbit :D jestli ho chceš pošli na email eliskakonarova@seznam.cz přihl.jméno a heslo :) zde je : http://twilight-twilight-stmivani.blog.cz/

3 Catie~ Catie~ | Web | 17. února 2011 v 13:26 | Reagovat

spám ;)

4 Catie~ Catie~ | Web | 17. února 2011 v 14:03 | Reagovat

a jestli se ti ta růžová nelíbí tak desing můžu dát do jakékoliv barvy,záleží na tobě ;)

5 DominiQa DominiQa | Web | 19. února 2011 v 12:12 | Reagovat

Krásný design :

6 jarka jarka | E-mail | 8. ledna 2012 v 13:13 | Reagovat

krasne citanie,velmi poucne

7 mojsvet-myworld mojsvet-myworld | 8. ledna 2012 v 14:10 | Reagovat

[6]: DAKUJEM Jarka :)

8 VS VS | 2. května 2012 v 10:15 | Reagovat

Dakujem, clanok ma obohatil! Rezonuje to v mojom vnutri silno... ;-)

9 Jana Jana | E-mail | 6. června 2015 v 21:06 | Reagovat

hodné zamyšlení a následování !!!

10 diselsa diselsa | Web | 19. června 2015 v 5:19 | Reagovat

pujcka bez registru a rucitele ???

11 Helka Helka | E-mail | 14. ledna 2018 v 23:58 | Reagovat

Božia láska a starosť o ľudí nepozná hraníc.....
Vďaka aj týchto časoch za mystičku a jej posolstvo.

Relácie ČT- AFERY a Nebezpečné vzťahy -
svedčia, že spôsob života mnohých vedie k spôsobu života   v Sodome a Gomore.
Napr. okrem iných zvrátených prípadov poukážem na tento:
Otec dcéry sa rozvedie s manželkou -mamou tej dcéry,ktorá si chce záchraniť manžestvo,(mladí spolu majú ročnú dcérku) Tu na verejnosti Svokor vyjaví, že zo zaťom ma intimný vzťah... A tá  moderátorka reaguje, len aby týmto dvom -tepľušom neublížila...lebo práve toto to je dnes, čo smeruje do popredia ako schvaľované zákonmi....atď
Ma to teda Teda v tej hlave prepnuté, keď nevidí malé dieťa a rodinu...
No skrátka nenachádzam slov, keď v dnešnej dobe ľudia či už s jednou dvomi-tromi VŠ nevedia čo je správne...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.