Rozšírené spytovanie svedomia ;)

20. srpna 2011 v 10:04 | Labradorka |  ZPV- modlitby
Ahojte priatelia, chcem sa s vami podelit o pekne spytovanie svedomia, ktore som nasla na stranke farnosti Bobrovec (http://www.farabobrovec.sk/index.php?open=31/35) . Nie je to to klasicke, co maju vsetci v knizkach...

SPYTOVANIE SVEDOMIA
Tvoja prvá otázka nesmie znieť: "Čo je zakázané?", ale musíš sa predovšetkým pýtať: "Ako má môj život vyzerať podľa Božej vôle? Čo odo mňa Boh čaká? Pre akú životnú úlohu ma Boh stvoril?" Spytovanie svedomia má nám predovšetkým pomôcť, aby sme si ujasnili zmysel svojho života, aby sme ho pred sebou zreteľne videli. Potom už ľahko rozoznáme, kde a v čom sa naša životná prax protiví tejto Božej vôli.

Pri spytovaní svedomia nie je hlavnou vecou nájsť na sebe čo najviac chýb, ale si uvedomiť, v čom hlavne sa náš život odvracia od Božieho obrazu v nás, či správne odpovedáme na Božiu výzvu. Mnoho ľudí nemá jasnú predstavu, čo je hriech. Je to celkom osobné, slobodné rozhodnutie človeka proti božiemu poriadku a tým aj odmietnutie lásky Bohu, nie iba formálne prestúpenie prikázaní. Ťažký hriech je úplné, vedomé odmietnutie Boha. Našťastie k takej katastrofe - k ťažkému hriechu - nedochádza tak ľahko, predovšetkým nie u toho, kto sa úprimne snaží žiť podľa Božej lásky.
Ak ide o menšiu vec a najmä o nedostatočné vedomie alebo dobrovoľnosť, hovoríme o ľahkom, všednom hriechu. I v ňom však môže byť väčší alebo menší stupeň viny alebo mravného nebezpečia. Mnohými ľahkými hriechmi sa človek postupne stáva voči Bohu viac ľahostajným a to môže viesť nakoniec k odmietnutiu Boha. Ak sa človek nespamätá, zvrátené myslenie sa nakoniec prejaví činom, skutkom. Preto ani všedné hriechy neberieme na ľahkú váhu. Krivia charakter, sťažujú spolužitie ľudí a bránia duchovnému rastu.
Obrátenie človeka je teda proces, ktorý potrebuje čas a sústredenie. Preto je potrebné začať s prípravou zavčasu pred vlastnou spoveďou. Hlavným konajúcim tu nie je človek, ale Boh, s ktorým sa človek stretáva a k nemu sa navracia.

Prípravu na spoveď začni modlitbou, môžeš použiť aj tieto myšlienky:
Bože, Otče nebeský, ty si vševediaci a dokonale ma poznáš. Voláš ma, aby som skúmal svoj život pred tebou a poznal sa tak, ako ma ty poznáš a vidíš. Tvoj syn Ježiš Kristus mi svojím ľudským životom ukázal, ako mám žiť ja, ktorý nesiem meno kresťan. Osvieť svojím Duchom môj rozum, aby som sa poznal. Dotkni sa môjho srdca, aby som svoje hriechy ľutoval. Daruj mi statočnosť a pokoru, aby som sa úprimne vyznal. Pohni moju vôľu, aby som svoje predsavzatia dokázal uskutočniť. Daj mi nadšenie pre spravodlivosť a dobro.
Potom si pripomeň, kedy si naposledy pristúpil k tejto sviatosti a ako si ju vykonal. Ak si niečo vtedy zabudol alebo zamlčal niečo závažné, povedz to na začiatku spovede.

Táto pomôcka nemôže nahradiť osobné skúmanie vlastného svedomia, zamýšľanie nad stavom duše aj z tých hľadísk, ktoré tu nie sú zachytené. Otázky zrkadla iba radia a pripomínajú všeobecné zásady. Nie je tu vymenovanie iba bežných previnení, ale aj otázky kladné, ktoré ti chcú pomôcť nájsť cestu bližšie ku Kristovi.
Najskôr skúmaj svoje svedomie sám. Na doplnenie použi aj toto zrkadlo. U závažných hriechov si uvedom, za akých okolností a ako často si sa previnil.
Pri tom všetkom nezabudni na to najdôležitejšie: celý zákon, t.j. desatoro a všetky ostatné prikázania majú svoj základ v láske a sú do nej zahrnuté. Preto nech otázka po tvojej láske k Bohu a k blížnemu je stále a pri všetkom ústrednou otázkou tvojho spytovania.

1. Miluj Pána, svojho Boha celým svojím srdcom

1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

Boh je láska. Miloval ma skôr, než som ho ja spoznal a chce, aby som ho i ja mal rád. Moja láska k nemu sa má prejavovať verným zachovávaním Božích prikázaní. Máš možnosť orientovať sa podľa pravdy, a nie podľa mienky druhých. Máš šancu vložiť svoju dôveru v Boha, a nie do prázdnych a falošných slov ľudí. Máš príležitosť merať svoju lásku láskou Božou, a tak čerpať silu a odvahu na zmysluplný život.
Nezapieral som svoju vieru? Nehanbil som sa hovoriť, konať, rozhodovať sa doma, v zamestnaní, na verejnosti v medziach učenia Cirkvi ako kresťan? Nebol som malomyseľný, zúfalý? Staral som sa o riadne vysvetlenie nejasností vo viere (čítaním, rozhovorom s kňazom)? Dbal som na ďalšie vzdelávanie v náboženstve? Usilujem sa o predstavu Boha, ktorá by zodpovedala môjmu veku a vzdelaniu? Poznám dobre učenie Cirkvi? Čítal som Písmo sväté? Neveril som v nejakú poveru, horoskopom? Bol môj život príkladom dobrého kresťana? Je viera najdôležitejšou smernicou môjho života? Je spása môj hlavný životný cieľ? Neurobil som si modlu z úspechu za každú cenu, zo seriálu, filmovej, športovej hviezdy, z alkoholu?

2. Nevezmeš mena Božieho nadarmo


Kto má správnu predstavu o Bohu, ten k nemu a o ňom hovorí vždy s úctou. Nebudeš Boha zneužívať ani ako frázu, ani ako pohodlné výhovorky, lebo nie je lacnou hračkou, ktorá sa použije a potom odhodí.
Nerecitoval som naučené modlitby bezmyšlienkovite? Je pre mňa modlitba niečo dôležité, skutočným rozhovorom s Bohom? Nemodlil som sa iba zo zvyku a z povinnosti? Nezabúdal som na ranné a večerné modlitby? Modlil som sa za svojich rodičov, priateľov, spolupracovníkov, nepriateľov? Snažil som sa konať i svoju dennú prácu ako modlitbu s úmyslom, aby sa páčila nielen ľuďom, ale i Bohu? Prijal som dobré veci ako Boží dar a zlé ako skúšku vernosti a podiel na Kristovej krížovej ceste? Modlil som sa k Duchu svätému? Nehovoril som o Bohu a o veciach viery ľahkovážne a posmešne? Žijem v neustálom strachu pred nebezpečenstvami, osobnými a svetovými, akoby som už neveril v Božiu moc nad svetom? Nezabúdam pre svoju zdatnosť na Boha, takže ho už potrebujem len ako pomocníka v núdzi, keď si už neviem rady? Nevyslovoval som zbytočne meno Božie a svätých? Neklial som? Neprisahal som ľahkovážne alebo krivo? Uskutočňujem konštruktívnu kritiku Cirkvi? Skôr som ju potupil ako skutočne pomáhal?3. Spomni si, aby si deň sviatočný svätil
Budeš svätiť nedeľu. Máš možnosť odpočinúť si a zhromaždiť sily. Máš šancu pripomenúť si cieľ svojho života a neutekať pred sebou. Najdôležitejšiu príležitosť k stretnutiu s Kristom máme pri bohoslužbe: v jeho slove a vo sviatostnej hostine.
Je pre mňa nedeľa ťarchou, alebo darom? Úmyselne som nechodil na sv. omšu, alebo som stál vonku? Počas sv. omše som bol úmyselne nepozorný? Prichádzal som do kostola včas? Nevyhýbal som sa sv. prijímaniu z nedbalosti, z úzkostlivosti, zo zvyku, z hanby pred ľuďmi? Je pre mňa deň Pána časom, ktorý venujem rodine, deťom, návšteve rodičov, na budovanie dobrých vzťahov; dňom telesného a duševného zotavenia? Neporušil som nedeľný pokoj zbytočnou ťažkou prácou; prehnanými zábavami? Neodrádzal som svojimi rečami tých, ktorí sa aktívne zapájali pri bohoslužbách? Snažil som sa sám pomáhať pri bohoslužbe?

2. Miluj svojho blížneho ako seba samého

4. Cti svojho otca i svoju matku, aby si dlho žil a aby ti dobre bolo na zemi

"Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." (Mt 25, 40) ) Keď sa stretávaš s blížnym, stretávaš sa s Kristom. Zvláštne miesto medzi blížnymi zaujímajú rodičia a spolupracovníci. Máš zodpovednosť protestovať tam, kde sa zneužíva autorita, kde sa nedbá o božiu vôľu.
Všeobecné povinnosti: Pristupoval som k svojmu blížnemu ako k súperovi, ktorého mám prevýšiť, alebo ako k partnerovi, s ktorým si navzájom pomáhame dosiahnuť spásu? Snažil som sa pochopiť príčiny konania blížneho a tak mu porozumieť? Nechcel som odpustiť? Hovorím častejšie "ja" namiesto "my"? Využívam núdzu druhého na svoje obohatenie? Navštevoval som chorých a opustených? Odpovedal som na listy? Opúšťam nepríjemnú prácu, alebo ju nechávam druhým?
Vzťah k rodičom: Uznávam autoritu rodičov? Oceňujem ich námahu a som im vďačný? Usilujem sa im porozumieť a pomôcť? Mám pochopenie pre ich slabosti? Je správne, čo od nich vyžadujem? Bol som voči nim neláskavý, hnevlivý, drzý, hrubý, arogantný, neústupčivý? Zaujímal som sa o ich starosti? Uvedomoval som si, že starnú a majú právo na porozumenie a trpezlivosť? Modlil som sa za nich? Využíval som nadmieru peniaze svojich rodičov, alebo som ich ľahkomyseľne rozhadzoval? Dokázal som vo vzťahu k rodičom dávať a nielen brať? Aké mám vzťahy so súrodencami?
Vzťah k iným autoritám: Nekritizoval som bez lásky a zbytočne? Nebol som nespravodlivý k podriadeným? Išlo mi o vec, či o vybavenie osobných účtov?
Povinnosti manželov a rodičov: Urobil som si pre partnera a pre rodinu čas? Snažil som sa mu občas urobiť radosť drobnou pozornosťou? Pomáhal som podľa potreby v domácnosti? Snažil som sa, aby náš vzťah nezovšednel, láska neochladla? Nebol som pozornejší k druhým než k domácim? Venoval som denne potrebný čas svojim deťom (rozhovor, hra, pomoc v učení, náboženská výchova)? Snažil som sa mať záujem a porozumenie pre problémy svojich detí? Viem, s kým sa kamarátia? Bol som im príkladom v mravnom a náboženskom živote? Nebol som k nim príliš mäkký a neschvaľoval som ich zlé skutky? Viem im povedať aj NIE? Nebol som k nim naopak príliš tvrdý? Neriešili sme manželské alebo rodičovské spory pred deťmi? Modlil som sa za svoju rodinu? Neplietol som sa do rodinných záležitostí svojich detí?

5. Nezabiješ

Proti životu hreší nielen vrah, ale každý, kto sa hnevá, háda, ubližuje.
Nevystavoval som svoj život ľahkomyselne nebezpečenstvu? Netrápil som okolie svojou náladovosťou, mrzutosťou a pomstivosťou? Neporušoval som dopravné predpisy a neohrozoval som iných na ceste? Jazdil som príliš rýchlo? Riadil som auto opitý, alebo veľmi unavený? Poškodzoval som si zdravie nemiernosťou - alkoholom, cigaretami, kávou, drogami, jedlom, omamnými jedmi, prehnaným športovaním? Staral som sa o zdravie aj dostatočným odevom, odpočinkom, spánkom? Mám sklony k hrubosti a tvrdosti, neposilňoval som ich ešte viac čítaním a filmami? Bránia mi chyby alebo iné názory druhého človeka v tom, aby som si ho vážil? Existujú ľudia, ktorých nenávidím, alebo ktorými pohŕdam, či prajem zle? Viac riešim problémy iných než svoje? Nezaoberal som sa vražednými alebo sebavražednými myšlienkami? Nenútil som, alebo neradil som niekomu potrat, zabitie nevinného človeka? Súhlasil som s potratom, alebo vyhlasoval, že je to správne? Nezanedbal som povinnosť pripraviť chorých k prijatiu sviatosti nemocných? Zdieral som zamestnancov či podriadených? Úmyselne so porušoval zákony (štátne, pracovné, daňové...)? Neplnil som si povinnosti? Márnim čas zbytočnosťami? Dbám na čistotu a starostlivosť o telo? Som pri športe neférový a nekamarátsky?


6. Nezosmilníš

7. Nepokradneš


8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmuBoh je pravda. Bez úprimnosti a čestnosti nie je nikto ozajstným kresťanom, nie je možné ani normálne spolužitie ľudí. Dar reči máme využívať na dobro. Máš možnosť zastať sa druhých, aj keď majú iný názor ako ty.

Neklamal som (z túžby niečo získať, z ľahkomyseľnosti, zo zbabelosti, z nenávisti, zo škodoradostnosti)? Nesvedčil som nepravdivo o svojom blížnom? Mal som odvahu zastať sa pravdy? Nepretvaroval som sa? Dokázal som si uznať svoje chyby? Trvám neústupne na svojom názore? Hovorím o chybách druhých? Rozširoval som nepravdivé veci o druhých? Odvolal som svoje klamstvá? Napísal som anonymné listy? Udával som? Zosmiešnil som druhých? Dá sa na mňa spoľahnúť; na moje slovo, radu? Zachoval som zverené tajomstvo? Dodržal som sľub, dané slovo? Nezveličoval som chyby iných? Nelichotil som neúprimne? Nepodvádzal som? Neboli pre mňa úplatky a podplácanie jedinou možnosťou, ako si prilepšiť alebo niečo dosiahnuť? Úmyselne som zatajoval dôležité informácie? Oznámil som to, čo som bol povinný oznámiť?


10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je

Nebudeš si brať, čo ti nepatrí. Máš možnosť nepodvádzať druhých, aby sa ti lepšie darilo. Pravým vlastníkom všetkého je Boh, ľudia sú správcami a budú Pánovi skladať účty. Práca je tvorivá, činnosť je službou Bohu, blížnemu a spoločnosti, dáva životu náplň.
Majetok: Neukradol som niečo? Bral som pracovné prostriedky či materiál z práce? Vrátil som, alebo nahradil majetok nepoctivo získaný? Nežiadal som príliš vysokú cenu za svoju prácu? Vrátil som požičané knihy, CD, časopisy a iné veci, ktoré mi nepatria? Nepoškodil som cudzie veci alebo verejný majetok? Neprisvojoval som si neoprávnene veci, ktoré sú v spoločnom vlastníctve? Nebol som lakomý? Mám poriadok vo svojich veciach? Nezávidel som? Pamätal som na hmotné potreby farnosti? Môžem obhájiť svoje výdavky za potraviny, zábavu, luxus aj pred svojou rodinou i pred potrebami druhých ľudí?
Povolanie: Konal som poctivo svoju prácu, za ktorú som platený? Zabránil som škodám, ktorým som mohol zabrániť? Prial som spolupracovníkom spravodlivý zárobok? Snažil som sa o dobrú atmosféru v pracovnom spoločenstve? Nenadržoval som protekčne jedným na úkor druhých? Nechválil som sa tým, čo urobili iní? Hľadám vo svojej práci len zárobok, alebo aj službu ľuďom?


9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho

Celé ľudské telo je krásne božie dielo, je dobré. Pohlavné sily podnecujú v mladých ľuďoch životný elán, prebúdzajú a rozvíjajú citový život, vedú k nájdeniu životného partnera a k založeniu rodiny. Pudový život musí byť ovládaný duchom. To je boží zámer. Hriešne je to, čo je proti nemu.
Hovorím o láske tam, kde myslím na sex? Dokážem o tom hovoriť a myslieť bez zbytočných zábran, ale dobre a pekne? Nehrešil som neslušnými vtipmi a rečami? Vážim si partnera, alebo z neho robím predmet svojho sebectva? Vyhýbal som sa blízkej príležitosti k hriechu? Pozeral som nemravné časopisy, filmy a pornofilmy? Dopustil som sa sebaukájania? Mal som pohlavný styk so ženou (snúbenicou, priateľkou, manželkou iného alebo inou ženou)? Dopustil som manželskej nevery skutkom či myšlienkami alebo citmi? Neodmietal som deti zo sebeckých dôvodov? Používali sme v intímnom manželskom živote ochranné prostriedky proti počatiu, prerušovali sme manželský akt? Žijem v platnom manželstve pred cirkvou?

 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Erika Erika | 30. dubna 2015 v 14:23 | Reagovat

:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.